Aston C Squad

Aston C Squad

Pool: Aston LC/Maltby LC

Coach: Helen Turner

Tuesday: 7.45-9 pm Aston

Thursday: 7.45-9 pm Aston

Saturday: 7.30-8.45 am Aston

Sunday: 9-10 am Maltby